Menu
015 293 0511/8

Our Routes

our bus routes

Makotopong to Polokwane
Makotopong:

 • 04:30
 • 04:45
 • 05:20
 • 06:00
 • 06:05
 • 06:15
 • 06:30
 • 06:45
 • 07:00
 • 08:00

Polokwane Rank:

 • 14:00
 • 16:00
 • 16:20
 • 17:00
 • 17:30
 • 17:45
 • 18:10
 • 18:30

Sebayeng via Solomondale to Polokwane
Sebayeng:

 • 04:45
 • 05:15
 • 06:00
 • 06:15
 • 06:30
 • 06:45
 • 08:00

Polokwane Rank:

 • 14:00
 • 16:00
 • 16:30
 • 16:50
 • 17:30
 • 18:15

Sebayeng to Polokwane
Polokwane Rank:

 • 18:30

Kgwareng via Sebayeng to Polokwane
Kgwareng:

 • 05:30
 • 05:50
 • 06:30
 • 08:00

Polokwane Rank:

 • 14:00
 • 17:00
 • 18:30

Kgwareng via Maselaphalen to Polokwane
Kgwareng:

 • 05:00

Polokwane Rank:

 • 18:00

Marobala via Sebayeng to Polokwane
Marobala:

 • 04:00
 • 04:30
 • 05:05
 • 05:30
 • 06:00
 • 06:30
 • 08:00

Polokwane Rank:

 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 18:30

Maphoto via Madiga to Polokwane
Maphoto:

 • 04:50
 • 05:20
 • 05:45
 • 08:00
 • 08:00

Polokwane Rank:

 • 14:00
 • 15:30
 • 16:30
 • 17:10
 • 17:45

Marobala to Polokwane
Polokwane Rank:

 • 18:00

Mantheding via Sebayeng to Polokwane
Mantheding:

 • 06:00
 • 07:30

Maphoto via Mankweng to Polokwane
Maphoto:

 • 06:30

Kgwareng via Sebay/Sakkor to Polokwane
Polokwane Rank:

 • 17:40

Marobala via SAKKOR to Polokwane
Polokwane Rank:

 • 06:30

Marobala to Mankweng Hospital
Marobala:

 • 06:00

Mankweng Hospital:

 • 17:30

Marobala via Mankweng to Polokwane
Polokwane Rank:

 • 15:30

Makotopong to Polokwane
Makotopong

 • 05:40

Plokwane Rank:

 • 15:30
 • 18:00

Sebayeng via Solomondale to Polokwane
Sebayeng:

 • 05:30
 • 05:45
 • 07:15

Plokwane Rank:

 • 15:30
 • 17:15
 • 18:00

Madiga via Maphoto to Polokwane
Madiga:

 • 06:10

Madiga to Polokwane via Maphoto
Polokwane Rank:

 • 18:30

Khotishing to Polokwane
Khotishing:

 • 06:00

Plokwane Rank:

 • 18:00

Makotopong to Polokwane
Makotopong:

 • 05:30
 • 07:00

Plokwane Rank:

 • 14:00

Sebayeng via Solomondale to Polokwane
Sebayeng:

 • 05:15
 • 07:00

Plokwane Rank:

 • 14:00

Kgwareng via Sebayeng to Polokwane
Kgwareng:

 • 06:30

Plokwane Rank:

 • 14:00

Marobala via Kgwareng to Polokwane
Marobala:

 • 04:30
 • 06:00
 • 07:00

Plokwane Rank:

 • 14:00
 • 15:00

Maphoto via Madiga to Polokwane
Maphoto:

 • 05:00
 • 08:00

Plokwane Rank:

 • 14:00

Maphoto to Mankweng Hospital
Maphoto:

 • 08:00

Mankweng Hospital:

 • 14:00